ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ ทีมงาน และคุณท่านที่เราให้ความใส่ใจ วิดีโอแนะนำ วิธีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ 

เพื่อความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับการดูแลด้านการแพทย์และด้านการศึกษา สำหรับเด็กๆ ของเรา

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม สำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการที่เราดูแลนั้น เราดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งโดยครอบครัวไทย-เนเธอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ โดยเราได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทบริเวณป่าและหุบเขา ณ ตำบลปากทรง  (อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดระนอง และสุราษฎร์ธานี

โครงการของเรา

สำหรับโครงการของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เรามีทีมงานที่เป็นคนในชุมชนที่ได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กพิเศษ โดยพวกเราทำงานร่วมกับครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก เราดูแลเด็กๆ โดยที่พวกเขาไม่ต้องจากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา เราช่วยสร้างพื้นที่ในบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย  มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มี  2 โครงการหลัก คือโครงการด้านการรักษาพยาบาลและโครงการด้านการศึกษา โดยเราออกแบบทั้งการรักษาพยาบาลและการศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ซึ่งจุดมุ่งหมายของเราคือการส่งเสริมให้เด็กพิเศษในชุมชน มีการเติบโตและมีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานในชุมชน ทั้งโรงเรียน สถานพยาบาล รวมไปถึงผู้นำชุมชนด้วย

การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลสำหรับเด็กพิเศษ

อาทิ การผ่าตัดที่จำเป็น ยา การตรวจสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมด้านโภชนาการสำหรับเด็กพิเศษ

อาทิ นมสำหรับเด็กแรกเกิดที่ต้องแยกจากแม่, อาหารพิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ

โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับเด็กพิการ

อาทิ การบำบัดโดยการนวด, การใช้เครื่องช่วยในการกายภาพ

กองทุนช่วยเหลือสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

อาทิ น้ำท่วม พายุ อุบัติเหตุต่างๆ

โรงเรียนสำหรับเด็กพิการและเด็กพิเศษ (ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตเวช)

คาบเรียน/การเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้

ศูนย์ฝึกอาชีพและฟาร์มเกษตรยั่งยืน

เด็กพิเศษและคนในชุมชนที่พิการสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้ขาดโอกาส

ทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่ารถโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน โดยเป็นทุนสำหรับเด็กที่ครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์, ศูนย์จัดอบรม/ กิจกรรมสร้างทีม (Team Building)/งานสัมมนา, ค่ายพักแรมสำหรับโรงเรียน

คุณค่าที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ความใส่ใจมากที่สุดคือ

ความยั่งยืน ความซื่อสัตย์ซื่อตรง และความมีประสิทธิภาพ

 • ช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อพัฒนาการและการเติบโตของเด็กแต่ละราย
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส อันรวมไปถึงครอบครัวและผู้ดูแลเด็กโดยตรงด้วย
 • เราดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชน โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องจากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา
 • พวกเราดูแลเด็กๆ โดยมีทีมงานหลักคือคนในชุมชนที่ได้รับการฝึกฝนทักษะเฉพาะ ดังนั้น การดูแลเด็กๆ จึงมีความต่อเนื่องและผูกพันกับชุมชน (โดยเราให้อาสาสมัครมาช่วยในส่วนนี้ด้วย)
 • ทีมงานและอาสาสมัครของเรามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ และใช้ทักษะ ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานที่พวกเขาได้รับ เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์คุณค่าที่มูลนิธิของเราให้ความใส่ใจ
 • เราเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด
 • เงินบริจาคที่มูลนิธิของเราได้รับ เรานำไปใช้กับโครงการของเราที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษ โดยเราไม่ได้นำเงินบริจาคมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • เราดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ตามสถานการณ์และความจำเป็นอันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ไม่ใช่แค่ตอนที่โครงการมีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น  ถึงแม้เราไม่มีงบประมาณ เราก็ไม่ได้หยุดการดำเนินงาน เรายึดถือความจริงจัง อย่างต่อเนื่องและประโยชน์ที่จะเกิดแก่เด็กๆ ของพวกเรา
 • อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ และชุมชนของเรา ได้ถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ที่พวกเขามีให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ฝึกโยคะ และฟาร์มออร์แกนิค ผู้มาเยี่ยมเยียนและอาสาสมัครช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พวกเขาได้เชื่อมโยงโลกภายนอกให้กับชุมชนกลางป่าของพวกเรา และยังได้ช่วยบอกต่อเรื่องราวของพวกเราอีกด้วยมูลนิธิของเรามีการคัดเลือกทีมงาน โดยเราไม่ได้เน้นที่พื้นฐานการศึกษาหรือวิชาชีพ แต่เราคัดเลือกคนในชุมชน ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดความผูกพันกับคนในชุมชนและส่งผลดีต่อการดูแลเด็กในระยะยาว ทั้งนี้ เรามีการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งเรามีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในชุมชน
 • เราเปิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดและแนวทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการทำงานของเรา
 • เราควบคุมการดำเนินงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราควบคุมปริมาณขยะ เรานำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ เรานำของไปรีไซเคิล นอกจากนี้ เรามีความตระหนักและใส่ใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี เราใช้อย่างระมัดระวัง
 • เราให้ความเคารพของผู้คนทุกคน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร เรายินดีต้อนรับทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย
 • เรามีนโยบายในการคุ้มครองดูแลเเด็ก

  ทีมของเรา

  การจ้างงานคนในชุมชน

  มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เราเชื่อว่าโครงการเพื่อสังคมจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อได้ทำงานร่วมกับคนในชุมชน สำหรับการดำเนินงานของเรานั้น คนที่มาทำงานกับเรามีความผูกพัน เข้าอกเข้าใจ และได้รับความไว้วางใจจากครอบครัว ผู้ดูแลเด็กพิเศษ และผู้คนในชุมชน นอกจากนี้ การมีคนในชุมชนเป็นทีมงานหลักมีผลดีในด้านการสื่อสารด้วยการภาษาท้องถิ่น ทั้งนี้ คนในชุมชนที่เป็นทีมงานหลักของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน พวกเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน นอกจากนี้ พวกเขาได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กพิเศษ โดยหัวหน้าทีมงานหลักคือ คุณกัญญาดา ลาภมา (กัญ) ซึ่งเธอได้ทำงานเต็มเวลา และร่วมงานกับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตั้งปี พ.ศ. 2549

  คณะกรรมการนานาชาติ ทูตและอาสาสมัคร ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกเขา

  คุณโรซาลี ทีเกส หรือคุณโรส (Rosalie Tieges) เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน TCDF เธออาศัยอยู่กับครอบครัวชาวไทยของเธอ ได้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเงินบริจาคหลักของเราโดย มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มีคณะกรรมการชาวเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

  • Maria Tieges-Voermans (เลขานุการ)
  • Marieke Smit (การเงิน)
  • Xander Kranenburg (คณะกรรมการ)
  • Mariette Wittenberg (คณะกรรมการ)
  • Nicole Rivierre (คณะกรรมการ)
  • Rosalie / Roos Tieges (ผู้อำนวยการ)

   

  • คณะกรรมการในประเทศไทย
  • คุณโรซาลี  ทีเกส           ประธานกรรมการ
  • คุณกัญญาดา  ลาภมา       รองประธานกรรมการ
  • คุณงามรัก  จานทอง          เลขานุการ
  • คุณปริศนา  รุ่งสุวรรณ์        เหรัญญิก
  • คุณเขมิกา  แซ่ทอง           กรรมการ
  • คุณเบญจมาศ  มณีนวล      กรรมการ
  • คุณขรรค์ชัย   กิ่งนำ้ฉ่า       กรรมการ
  • คุณสุนทร   กลับดี               กรรมการ

  คณะกรรมการมีการประชุมประจำปีในทุกเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อหารือแนวทางสำหรับการดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดการการเงิน คณะกรรมการเนเธอร์แลนด์มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและเป็นผู้สื่อสารกับผู้ให้ทุนสนับสนุน สำหรับคณะกรรมการไทยคือคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของเด็กๆ ที่อยู่ในโครงการของเรา ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งชาวไทยและเนเธอแลนด์เป็นคณะกรรมการด้วยจิตอาสา ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งหรือเป็นในลักษณะการทำงานเพื่อค่าตอบแทน

  ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

  คุณค่าที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ความยั่งยืนในการดูแลเด็กพิเศษในชุมชน ดังนั้น เราจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาวในการดูแลเด็กพิเศษ รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างมูลนิธิและคนในชุมชน

  นอกจากนี้ งานต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กในชุมชนทุกคนอีกด้วย ซึ่งงานในส่วนนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติ กล่าวคือ อาสาสมัครช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงการลงมือทำกิจกรรมในฟาร์มออร์แกนิคของเรา และที่สำคัญอาสาสมัครทั้งหลายยังได้ช่วยแชร์เรื่องราวของพวกเราเกี่ยวกับแนวทางในการทำการกุศลอีกด้วย

  ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติ ที่เชื่อมโยงผู้คนจากนานาประเทศที่มีความเชื่อในการช่วยเหลือและการลงมือทำร่วมกับคนในชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อเด็กพิเศษและชุมชน

  ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนก่อตั้งขึ้นโดยคุณ Ingrid van der Straaten หรือที่รู้จักกันในนามว่า ป้าก้อย  ป้าก้อยเป็นอาสาสมัครที่ทำงานเต็มเวลาให้กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ ป้าก้อยและคุณโรสมีความเชื่อความศรัทธาในการลงมือทำ จึงได้อุทิศตนในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง พวกเธอได้ริเริ่มแนวทางใหม่ในการทำการกุศลที่สามารถสร้างความยั่งยืนในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆ ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน นั่นคือการสร้างรีสอร์ทอีโคโลจิค (Eco-Logic) ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่คุณสามารถทำการกุศลไปพร้อมกับการพักผ่อนของคุณ ณ รีสอร์ทแห่งนี้

  เพื่อนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

  เพื่อนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน คือผู้คนที่รับรู้ว่างานที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการลงมือทำที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อนๆ ของเราได้มาเยี่ยมเยียนและมีโอกาสได้เห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆ ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากเงินบริจาคของพวกเขา ทั้งนี้ เพื่อนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ช่วยสนับสนุนเราในระยะยาวผ่านเงินบริจาครายเดือน ซึ่งทำให้ทีมงานของเราสามารถวางแผนเพื่อการดูแลเด็กได้

  อาสาสมัครผู้ดูแลการบริหารจัดการและการระดมทุน

  งานด้านต่างๆ ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นงานจิตอาสาที่อาสาสมัครและฑูตจากนานาประเทศของพวกเรานั้น เต็มใจช่วยงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การดูแลสำนักงาน ประสานงานกับเครือข่าย รวมไปถึงการระดมทุน

  มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ใช้ระบบบัญชี Advitax ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง มาช่วยจัดการด้านการเงิน (ระบบบัญชี Advitax เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถทำธุรกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สะดวก โดยระบบนี้ได้รับความไว้วางจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และหน่วยงานทางด้านภาษีในประเทศเนเธอแลนด์) โดยเราใช้ระบบนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งระบบนี้ช่วยในการนำเสนอแพคเกจการบริจาคและจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคของอาสาสมัครแต่ละราย

  องค์กรพี่น้องของเรา แนวทางการกุศลแบบใหม่

  รีสอร์ทอีโค่ โลจิค (Eco-Logic) เป็นรีสอร์ทเพื่อการกุศล ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรพี่น้องของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ รีสอร์ทอีโค่ โลจิคเป็นองค์กรทางธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แสวงหากำไรเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป

  รีสอร์ทอีโค่ โลจิคเป็นผู้สนับสนุนหลักของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน รีสอร์ทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้งานของมูลนิธิมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว

  รีสอร์ทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมไปถึงค่าอาหารกลางวันของเด็กๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชนรับซื้ออาหารและวัตถุดิบต่างๆ จากฟาร์มของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้ในร้านอาหารและเบเกอรี่ ซึ่งอาหารและขนมเบเกอรี่มีไว้เพื่อให้แขกผู้มาเยี่ยมเยียนได้เลือกซื้อหา และมีไว้เพื่อโปรแกรมฝึกวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธิอีกด้วย

  เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์

  การดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการช่วยเหลือแบ่งปันจากผู้คนจำนวนมาก

  หนึ่งการช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ย่อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่คุณยังไม่เห็นมันในวันนี้ แต่การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยจากผู้คนจำนวนมาก เปรียบเสมือนการที่เราค่อยๆ เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ ค่อยๆ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ดูแลให้ต้นไม้ของเราเติบโต กลายเป็นต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผล มีคุณภาพและทนทานต่อธรรมชาติรอบตัว

  เราขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กๆ ของเราได้เติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  มาร่วมเป็นชุมชนของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มาร่วมกับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับหลากหลายชีวิตในชุมชนของเรา

  กิจกรรม CSR

  สำหรับบริษัทและทีมงาน

  มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

  ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

  ค่ายพักแรม

  เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า