ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ ทีมงาน และคุณท่าที่เราให้ความใส่ใจ วิดีแนะนำ วิธีการให้ความช่วงเหลือสนับสนุนต่างๆ 
เพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับการดูแลด้านการแพทย์และด้านการศึกษา สำหรับเด็กๆ ของเรา

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กในชุมชนให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม สำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการที่เราดูแลนั้น เราดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งโดยครอบครัวไทย-เนเธอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ โดยเราได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าและหุบเขา ณ ตำบลปากทรง  (อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) ซึ่งเป็นบริเวณหาดระหว่างจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

โครงการของเรา

สำหรับโครงการของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เรามีทีมงานที่เป็นคนในชุมชนที่ได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กพิเศษ โดยพวกเราทำงานร่วมกับครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก เราดูแลเด็กๆ โดยที่พวกเขาไม่ต้องจากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา เราช่วยสร้างพื้นที่ในบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย  มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มี  2 โครงการหลัก คือโครงการด้านการรักษาพยาบาลและโครงการด้านการศึกษา โดยเราออกแบบทั้งการรักษาพยาบาลและการศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ซึ่งจุดมุ่งหมายของเราคือการส่งเสริมให้เด็กพิเศษในชุมชน มีการเติบโตและมีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานในชุมชน ทั้งโรงเรียน สถานพยาบาล รวมไปถึงผู้นำชุมชนด้วย

การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลสำหรับเด็กพิเศษ

อาทิ การผ่าตัดที่จำเป็น ยา การตรวจสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมด้านโภชนาการสำหรับเด็กพิเศษ

อาทิ นมสำหรับเด็กแรกเกิดที่ต้องแยกจากแม่, อาหารพิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ

โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับเด็กพิการ

อาทิ การบำบัดโดยการนวด, การใช้เครื่องช่วยในการกายภาพ

กองทุนช่วยเหลือสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

อาทิ น้ำท่วม พายุ อุบัติเหตุต่างๆ

โรงเรียนสำหรับเด็กพิการและเด็กพิเศษ (ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตเวช)

คาบเรียน/การเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้

ศูนย์ฝึกอาชีพและฟาร์มเกษตรยั่งยืน

เด็กพิเศษและคนในชุมชนที่พิการสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้ขาดโอกาส

ทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่ารถโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน โดยเป็นทุนสำหรับเด็กที่ครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์, ศูนย์จัดอบรม/ กิจกรรมสร้างทีม (Team Building)/งานสัมมนา, ค่ายพักแรมสำหรับโรงเรียน

คุณค่าที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ความใส่ใจมากที่สุดคือ

ความยั่งยืน ความซื่อสัตย์ซื่อตรง และความมีประสิทธิภาพ

 • ช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อพัฒนาการและการเติบโตของเด็กแต่ละราย
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส อันรวมไปถึงครอบครัวและผู้ดูแลเด็กโดยตรงด้วย
 • เราดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชน โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องจากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา
 • พวกเราดูแลเด็กๆ โดยมีทีมงานหลักคือคนในชุมชนที่ได้รับการฝึกฝนทักษะเฉพาะ ดังนั้น การดูแลเด็กๆ จึงมีความต่อเนื่องและผูกพันกับชุมชน (โดยเราให้อาสาสมัครมาช่วยในส่วนนี้ด้วย)
 • ทีมงานและอาสาสมัครของเรามีความกระตือรือล้นที่จะช่วยเหลือ และใช้ทักษะ ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานที่พวกเขาได้รับ เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์คุณค่าที่มูลนิธิของเราให้ความใส่ใจ
 • เราเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด
 • เงินบริจาคที่มูลนิธิของเราได้รับ เรานำไปใช้กับโครงการของเราที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษ โดยเราไม่ได้นำเงินบริจาคมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • เราดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ตามสถานการณ์และความจำเป็นอันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ไม่ใช่แค่ตอนที่โครงการมีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น  ถึงแม้เราไม่มีงบประมาณ เราก็ไม่ได้หยุดการดำเนินงาน เรายึดถือความจริงจัง อย่างต่อเนื่องและประโยชน์ที่จะเกิดแก่เด็กๆ ของพวกเรา
 • อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ และชุมชนของเรา ได้ถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ที่พวกเขามีให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ฝึกโยคะ และฟาร์มออร์แกนิค ผู้มาเยี่ยมเยียนและอาสาสมัครช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พวกเขาได้เชื่อมโยงโลกภายนอกให้กับชุมชนกลางป่าของพวกเรา และยังได้ช่วยบอกต่อเรื่องราวของพวกเราอีกด้วยมูลนิธิของเรามีการคัดเลือกทีมงาน โดยเราไม่ได้เน้นที่พื้นฐานการศึกษาหรือวิชาชีพ แต่เราคัดเลือกคนในชุมชน ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดความผูกพันกับคนในชุมชนและส่งผลดีต่อการดูแลเด็กในระยะยาว ทั้งนี้ เรามีการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งเรามีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในชุมชน
 • เราเปิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดและแนวทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการทำงานของเรา
 • เราควบคุมการดำเนินงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราควบคุมปริมาณขยะ เรานำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ เรานำของไปรีไซเคิล นอกจากนี้ เรามีความตระหนักและใส่ใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี เราใช้อย่างระมัดระวัง
 • เราให้ความเคารพของผู้คนทุกคน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร เรายินดีต้อนรับทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย

ทีมของเรา

การจ้างงานคนในชุมชน

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เราเชื่อว่าโครงการเพื่อสังคมจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อได้ทำงานร่วมกับคนในชุมชน สำหรับการดำเนินงานของเรานั้น คนที่มาทำงานกับเรามีความผูกพัน เข้าอกเข้าใจ และได้รับความไว้วางใจจากครอบครัว ผู้ดูแลเด็กพิเศษ และผู้คนในชุมชน นอกจากนี้ การมีคนในชุมชนเป็นทีมงานหลักมีผลดีในด้านการสื่อสารด้วยการภาษาท้องถิ่น ทั้งนี้ คนในชุมชนที่เป็นทีมงานหลักของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน พวกเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน นอกจากนี้ พวกเขาได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กพิเศษ โดยหัวหน้าทีมงานหลักคือ คุณกัญญดา ลาภมา (กัญ) ซึ่งเธอได้ทำงานเต็มเวลา และร่วมงานกับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตั้งปี พ.ศ. 2549

คณะกรรมการนานาชาติ ทูตและอาสาสมัคร ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกเขา

คุณโรสซาไลน์ ไทเกส หรือคุณโรส (Rosalie Tieges) เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน TCDF เธออาศัยอยู่กับครอบครัวชาวไทยของเธอ โดยบ้านของเธออยู่ไม่ไกล เดินได้จากที่ตั้งของมูลนิธิ

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเงินบริจาคหลักของเราโดย มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มีคณะกรรมการชาวเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

 • Maria Tieges-Voermans (เลขานุการ)
 • Marieke Smit (การเงิน)
 • Xander Kranenburg (คณะกรรมการ)
 • Mariette Wittenberg (คณะกรรมการ)
 • Nicole Rivierre (คณะกรรมการ)
 • Rosalie / Roos Tieges (ผู้อำนวยการ)

คณะกรรมการมีการประชุมประจำปีเพื่อหารือแนวทางสำหรับการดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดการการเงิน คณะกรรมการเนเธอร์แลนด์มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและเป็นผู้สื่อสารกับผู้ให้ทุนสนับสนุน สำหรับคณะกรรมการไทยคือคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของเด็กๆ ที่อยู่ในโครงการของเรา ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งชาวไทยและเนเธอแลนด์เป็นคณะกรรมการด้วยจิตอาสา ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งหรือเป็นในลักษณะการทำงานเพื่อค่าตอบแทน

ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

คุณค่าที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ความยั่งยืนในการดูแลเด็กพิเศษในชุมชน ดังนั้น เราจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดคามต่อเนื่องในระยะยาวในการดูแลเด็กพิเศษ รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างมูลนิธิและคนในชุมชน

นอกจากนี้ งานต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กในชุมชนทุกคนอีกด้วย ซึ่งงานในส่วนนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติ กล่าวคือ อาสาสมัครช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงการลงมือทำกิจกรรมในฟาร์มออร์แกนิคของเรา และที่สำคัญอาสาสมัครทั้งหลายยังได้ช่วยแชร์เรื่องราวของพวกเราเกี่ยวกับแนวทางให้ในการทำการกุศลอีกด้วย

ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติ ที่เชื่อมโยงผู้คนจากนานาประเทศที่มีความเชื่อในการช่วยเหลือและการลงมือทำร่วมกับคนในชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อเด็กพิเศษและชุมชน

ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนก่อตั้งขึ้นโดยคุณ Ingrid van der Straaten หรือที่รู้จักกันในนามว่า ป้าก้อย  คุณอิงกริดเป็นอาสาสมัครที่ทำงานเต็มเวลาให้กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ คุณอิงกริดและคุณโรสมีความเชื่อความศรัทธาในการลงมือทำ จึงได้อุทิศตนในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง พวกเธอได้ริเริ่มแนวทางใหม่ในการทำการกุศลที่สามารถสร้างความยั่งยืนในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆ ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน นั่นคือการสร้างรีสอร์ทอีโคโลจิค (Eco-Logic) ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่คุณสามารถทำการกุศลไปพร้อมกับการพักผ่อนของคุณ ณ รีสอร์ทแห่งนี้

เพื่อนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน คือผู้คนที่รับรู้ว่างานที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการลงมือทำที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อนๆ ของเราได้มาเยี่ยมเยียนและมีโอกาสได้เห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆ ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากเงินบริจาคของพวกเขา ทั้งนี้ เพื่อนของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ช่วยสนับสนุนเราในระยะยาวผ่านเงินบริจาครายเดือน ซึ่งทำให้ทีมงานของเราสามารถวางแผนเพื่อการดูแลเด็กได้

อาสาสมัครผู้ดูแลการบริหารจัดการและการระดมทุน

งานด้านต่างๆ ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นงานจิตอาสาที่อาสาสมัครและฑูตจากนานาประเทศของพวกเรานั้น เต็มใจช่วยงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การดูแลสำนักงาน ประสานงานกับเครือข่าย รวมไปถึงการระดมทุน

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ใช้ระบบบัญชี Advitax ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง มาช่วยจัดการด้านการเงิน (ระบบบัญชี Advitax เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถทำธุรกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สะดวก โดยระบบนี้ได้รับความไว้วางจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และหน่วยงานทางด้านภาษีในประเทศเนเธอแลนด์) โดยเราใช้ระบบนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งระบบนี้ช่วยในการนำเสนอแพคเกจการบริจาคและจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคของอาสาสมัครแต่ละราย

องค์กรพี่น้องของเรา แนวทางการกุศลแบบใหม่

รีสอร์ทอีโค่ โลจิค (Eco-Logic) เป็นรีสอร์ทเพื่อการกุศล ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรพี่น้องของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ รีสอร์ทอีโค่ โลจิคเป็นองค์กรทางธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แสวงหากำไรเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป

รีสอร์ทอีโค่ โลจิคเป็นผู้สนับสนุนหลักของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน รีสอร์ทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้งานของมูลนิธิมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว

รีสอร์ทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมไปถึงค่าอาหารกลางวันของเด็กๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชน ซื้ออาหารและวัตถุดิบต่างๆ จากฟาร์มของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้ในร้านอาหารและเบเกอรี่ ซึ่งอาหารและขนมเบเกอรี่มีไว้เพื่อให้แขกผู้มาเยี่ยมเยียนได้เลือกซื้อหา และมีไว้เพื่อให้กับโปรแกรมฝึกวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธิอีกด้วย

เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์

การดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการช่วยเหลือแบ่งปันจากผู้คนจำนวนมาก

หนึ่งการช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ย่อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่คุณยังไม่เห็นมันในวันนี้ แต่การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยจากผู้คนจำนวนมาก เปรียบเสมือนการที่เราค่อยๆ เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ ค่อยๆ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ดูแลให้ต้นไม้ของเราเติบโต กลายเป็นต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผล มีคุณภาพและทนทานต่อธรรมชาติรอบตัว

เราขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กๆ ของเราได้เติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มาร่วมเป็นชุมชนของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มาร่วมกับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับหลากหลายชีวิตในชุมชนของเรา

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า