ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส และได้ดำเนินโปรแกรมการศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยโรงเรียนจะเปิดในวันอังคาร-ศุกร์สำหรับเด็กพิเศษ ส่วนวันเสาร์นั้นจะเปิดให้เด็กในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ นอกจากนั้นเรายังเปิดอบรม สัมมนา กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร โปรแกรมรีทรีทผ่อนคลาย และค่ายต่างๆ อีกด้วย 

ค่ายโรงเรียน

อบรมครู

อบรม สัมมนา กิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กร CSR 

ศึกษาเรื่องวิถีความยั่งยืน 

โยคะรีทรีท กิจกรรมเจริญสติ

อบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก 

อบรมครูสอนโยคะเด็ก 

 ในพื้นที่เรามี:

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล 

โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ 

ศูนย์อบรมการฝึกวิชาชีพ 

ศูนย์เรียนรู้บ้านดิน

ศาลาโยคะ 

ฟาร์มออร์แกนิค

ร้านอาหารสโลวฟู้ด อาหารพื้นบ้านในชุมชน

สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

สถานที่ติดแม่น้ำ ล่องแก่งโดยคนในชุมชน