ค่ายพักแรมในป่า

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดค่ายพักแรมสำหรับโรงเรียน เป็นค่ายพักแรมที่เปิดให้กับทุกโรงเรียนและทุกกลุ่มที่สนใจ โดยเราสามารถจัดได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และดัชท์ เรามีโปรแกรมแบบ 1 วัน ถึง 1 เดือน ซึ่งเราสามารถออกแบบและจัดการให้เหมาะกับสิ่งที่โรงเรียนต้องการ โดยค่ายพักแรมของเราสามารถฝึกฝนเด็กที่เข้าค่ายได้เรียนรู้ในสิ่งต่อไปนี้

 • ภาวะผู้นำ
 • การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
 • การดูแลฟาร์มออร์แกนิค
 • การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย กลับคืนสู่ธรรมชาติ
 • การบำบัดพฤติกรรมติดจอ (Digital detox)
 • การเรียนรู้ธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • การใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

โปรแกรม/แพคเกจที่เราจัดขึ้นนั้น ยึดหลักการให้คุณค่าต่อธรรมชาติ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมชุมชน การเลือกมาจัดค่ายพักแรมของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ก็เท่ากับว่าโรงเรียนเลือกที่จะสนับสนุนคุณค่าเหล่านี้ ที่สำคัญก็ยังได้ช่วยเหลือเด็กพิการและด้อยโอกาสในชุมชน เพราะว่าค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายพัก แรมนั้น มูลนิธิจะนำมาใช้ในการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสอนและฝึกฝนด้านวิชาชีพให้กับเด็กๆ

The foundation is on a big property surrounded by forest, rivers and waterfalls.

The closest city is Ranong (45 km) and the small mountain town of Phato (12 km)

On the property you will find:

 • Creative Learning Center
 • Special School for Special need Students
 • Occupational training center
 • Perma-culture farm
 • Mud house education village
 • Yoga retreat
 • Family friendly riverside jungle resort
 • Slow food restaurant
 • Sport field & playground

Included activities & classes:

 • The TCDF TREE: Introduction to social community work and the need in society. The positive –small step- approach
 • Q&A route: The Flower of Permaculture
 • Learning by doing: Permaculture activities
 • Workshop Brainstorm & Mind map
 • Workshop “Self-sustainability “(finance, food & daily life)
 • Mind map activity” Personal opportunities on self-sustainable living”
 • Workshop “ Refuse, Reduce, Re use, Recycle”
 • Creative activity “The art of recycling “
 • Workshop “The W- list: Explanation skills for small scale fundraising”
 • Tree planting activity
 • U pick farm (mushrooms, organic veggies, eggs, fish,)
 • Workshop “Importance of cultural exchange”
 • Workshop “Travelling by yourself safe”
 • Crash course “Thai language & do’s & don’ts for travelers”
 • Bamboo raft river trip & home stay lunch

The center with  all its facilities are is set up according to the three core values of permaculture & self-sustainability:

 1. Care for the earth,
 2. Care for the people
 3. Fair share.

Please contact us if you want to know more about the camps and the workshops. The venue can also be booked for your own camp.