รีสอร์ทเพื่อการกุศล

รีสอร์ทอีโค่ โลจิค (Eco-Logic) เป็นรีสอร์ทเพื่อการกุศล ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรพี่น้องของ 
มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ รีสอร์ทอีโค่ โลจิคเป็นองค์กรทางธุรกิจที่
จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แสวงหากำไรเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป

รีสอร์ทอีโค่ โลจิคเป็นผู้สนับสนุนหลักของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน รีสอร์ทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้งานของมูลนิธิมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว

รีสอร์ทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรวมไปถึงค่าอาหารกลางวันของเด็กๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชน รับซื้ออาหารและวัตถุดิบต่างๆ จากฟาร์มของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้ในร้านอาหารและเบเกอรี่ ซึ่งอาหารและขนมเบเกอรี่มีไว้เพื่อให้แขกผู้มาเยี่ยมเยียนได้เลือกซื้อหา และมีไว้เพื่อโปรแกรมฝึกวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธิอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่พักคลิกที่นี่

เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์

การดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการช่วยเหลือแบ่งปันจากผู้คนจำนวนมาก

หนึ่งการช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ย่อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่คุณยังไม่เห็นมันในวันนี้ แต่การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยจากผู้คนจำนวนมาก เปรียบเสมือนการที่เราค่อยๆ เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ ค่อยๆ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ดูแลให้ต้นไม้ของเราเติบโต กลายเป็นต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผล มีคุณภาพและทนทานต่อธรรมชาติรอบตัว

เราขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กๆ ของเราได้เติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนและศูนย์ผู้เยี่ยมชมของเรามีจุดเรียนรู้มากกว่ายี่สิบแห่งที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนได้

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า