เปลี่ยนชีวิตเด็กให้ดีขึ้น และเพิ่มความยั่งยืนในตนเอง

 แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และการศึกษา ทว่ายังมีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ในกลุ่มที่พิการ 

หรือเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งการสนับสนุนมี จำกัด และอยู่ห่างไกลจากบ้านเด็กมากเกินไป

กว่า 15 ปีที่ผ่านมามูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กพิเศษ

หลายร้อยคนและให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ทั่วไปหลายพันคน 

มูลนิธิสามารถสนับสนุนเด็กจากทุกจังหวัดโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสนับสนุนทางการแพทย์ ติดต่อสำนักงานของเราหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้

น้องๆ เด็กทุนการศึกษา

โรงเรียนรัฐทุกแห่งเปิดบริการด้านการศึกษาภาคบังคับฟรี ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่อย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียน เช่น ค่าเดินทาง ค่ารถรับ-ส่่ง ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือและค่าขนม เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ แต่ยังมีบางครอบครัวที่ทางมูลนิธิฯต้องหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะสภาพร่างกายไม่อำนวย ครอบครัวแตกแยก หรือบางคนไม่มีเงิน บางคนได้ไปโรงเรียนแต่สวมเสื้อผ้าเก่าสกปรก ไม่มีหนังสือเรียน ไม่มีค่าขนม หรือบางคนเป็นเด็กชาติพันธ์ุต้องเดินเป็นระยะทางไกลๆ ในขณะที่เพื่อนๆ ได้ขึ้นรถรับ-ส่ง บ่อยครั้งที่เด็กเหล่านี้ถูกรังแก เลยทำให้พวกเขาไม่อยากไปโรงเรียน ต้องอยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ในสวน และบางคนไม่ได้รับการศึกษาต่อซึ่งมีเด็กกลุ่มนี้อีกจำนวนไม่น้อยทีเดียว

มูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ 17 แห่ง ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโรงเรียนได้แนะนำเด็กที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษจริงๆ โดยคัดเลือกเป็นรายบุคคล บางคนมูลนิธิฯสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน (เช่น เฉพาะค่ารถรับ-ส่งรายเดือน ค่าหนังสือเรียน ) แต่บางคนก็ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยพิจารณาตามสภาพความเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนได้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมูลนิธิฯจะไม่มีการมอบเงินให้กับเด็กหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยตรง แต่จะให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเงินค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก ส่วนชุดนักเรียนทางมูลนิธิฯเป็นผู้จัดซื้อหามาให้เอง ค่ารถรับ-ส่งก็จ่ายเงินโดยตรงกับคนขับรถ เป็นต้น

เด็กทุกคนในโครงการทุนการศึกษามีพี่เลี้ยงจากมูลนิธิฯคอยดูแล พี่เลี้ยงทำหน้าที่เยี่ยมบ้านเด็ก ๆ พูดคุยกับผู้ปกครอง พบปะเด็กที่โรงเรียน พูดคุยกับครูผู้รับผิดชอบ ติดตามการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ

นฐานะผู้สนับสนุนทุนการศึกษา คุณลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก!

fff

น้องๆ เด็กพิเศษได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา

น้องๆจากพะโต๊ะชุมพรโชคดีที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา

ที่มีศูนย์สำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในธรรมชาติที่หมู่บ้านปากทรง ติดกับจังหวัดระนอง (ห่างจากสนามบินระนองเพียง 15 นาที)

เรามีรถรับ-ส่งจากหมู่บ้านต่างๆ ทุกวัน เพื่อพาน้องๆ มาเรียนที่โรงเรียน 

ในแต่ละวันเด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ทักษะในการดำรงชีวิต

 • ฝึกทักษะการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย โภชนาการและกายภาพบำบัด

 • ฝึกทักษะทางด้านอารมณ์และการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากาย

 • การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ  

พบกับน้องๆเด็กพิเศษบางคนของเราที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้แต่ยังสามารถได้รับการศึกษา และพัฒนาตัวเองทุกวัน

ทำงานร่วมกับผู้ปกครองและหน่วยงาานในท้องถิ่น

เพื่อช่วยกันพัฒนาเด็กและเพิ่มความยั่งยืนแก่ตนเองในชุมชน

สิ่งที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ทำ

 • เป็นเวลากว่า 15 ปีที่ เราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ หลายร้อยคน
 • เงินบริจาคทั้งหมด เรานำไปใช้เป็นทุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็ก โดยเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
 • คนที่ได้รับค่าตอบแทนคือคนในชุมชนที่มาทำงานกับเรา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนในชุมชน
 • เราไม่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนา
 • การใช้จ่ายของพวกเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้

  กิจกรรม CSR

  สำหรับบริษัทและทีมงาน

  มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

  ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

  ค่ายพักแรม

  เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า