PRIVACYBELEID VAN STICHTING THAI CHILD DEVELOPMENT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Thai Child Development
(hierna TCDF ) verwerkt van haar donateurs, bezoekers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.
Indien u donateur wordt van TCDF of om een andere reden -zoals bezoek- persoonsgegevens aan
TCDF verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid
te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Thai Child Development,
KvK 27271186, Rechtspersoon Stichting
Post adres : Warmoestuin 31 2286XZ Rijswijk
De functionaris leden/donateurbeheer is werkzaam op lokatie in Thailand en bereikbaar via
tcdf.ecologic@gmail.com
2. Welke gegevens verwerkt TCDF en voor welk doel
2.1 In het kader van uw donatie en of bezoek worden alleen de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en eventueel -achternaam
b) e-mailadres(sen),

2.2 TCDF verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw donatie en/ of bezoek, voor de
verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen
informatie,
b) uw naam en email wordt gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en
activiteiten van van TCDF via de digitale nieuws brief “The Mount Neverrest” vier keer per jaar.
E-mail berichtgeving (opt-out):
TCDF gebruikt uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante informatie over TCDF met u te delen.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen
TCDF verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende het bestaand van de stichting of tot dat
u dat aangeeft per email.
Bij eventuele sluiting worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TCDF passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 De verwerking van de emailadressen wordt bijgehouden op een computer op ons kantoor op
locatie. Deze computer maakt gebruik van diensten van derden, de mailchimp database. Met
de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst met privacy beleid.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de achterban administratie van TCDF kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TCDF zal u verzoek in
behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren .
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TCDF uw persoonsgegevens verwerkt of
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie tcdf.ecologic@gmail.com
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.