การสนับสนุนของคุณคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

United Nations Sustainable Development Goals  (UN SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือที่เรียกว่า Global Goals ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติในปี 2015 เพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลกและรับประกันว่าทุกคนจะมีสันติภาพและความมั่งคั่งภายในปี 2573 โดยแบ่งเเป็น 17 ประการและตระหนักว่าการดำเนินการในด้านหนึ่งจะส่งผลต่อด้านอื่น ๆ การพัฒนานั้นจะต้องสร้างความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ด้วยคำมั่นสัญญาที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประเทศต่างๆได้มุ่งมั่นที่จะติดตามความคืบหน้าอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นอันดับแรก นั่นคือเหตุผลที่ SDGs ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โลกขจัดปัญหาต่างๆ ให้เป็นศูนย์ (0) รวมถึงขจัดความยากจน ความหิวโหย โรคเอดส์และการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

ทุกคนจำเป็นต้องเข้าถึงเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเหล่านี้ ความคิดสร้างสรรค์ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการเงินจากสังคมทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุ SDGs ในทุกบริบท

คุณจงภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเรา เพราะเราเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN SDGs)  มากว่า 15 ปี ซึ่งตอนนี้กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นค่านิยมใหม่ของสังคม

CSR @ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน 

    TCDF เป็นผู้ริเริ่มการทำงานโดยยึดหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยตนเองมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบัน TCDF ได้ร่วมมือกับบริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (public private sector)ที่มีแนวคิดตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักของสหประชาชาติข้อที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

TCDFขอเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายแนวคิดทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลัก CSR

     TCDF ได้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสหลายร้อยคน ด้วยการช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา TCDF ได้ต้อนรับสมาชิกชาวไทยและจากทั่วโลกมากกว่า 60 ประเทศ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้สนับสนุน ทีมงานและนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในพื้นที่ชนบท 

นอกจากการช่วยเหลือเด็กแล้ว โอกาสที่ผู้ร่วมสนับสนุนจะได้รับ คือ

โลโก้ของท่านจะอยู่ในเว็บไซต์ของ TCDF  เพื่อให้เครือข่ายในเมืองไทยและนานาชาติไดัรับรู้  โลโก้ของท่านจะติดที่รถรับ -ส่งนักเรียน , เสื้อทีมของTCDF และติดที่ผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพเด็กของเรา

นอกจากนี้จะมีไฟล์ภาพกิจกรรมการสนับสนุนของท่านเพื่อนำไปเสนอผลงานในกลุ่มเครือข่ายของท่านได้ และมีประกาศนียบัตรมอบแก่หน่วยงานของท่านด้วย

   TCDF ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา ทุกคนเท่าเทียมกันหมด เราไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง มุ่งทำงานในระดับชุมชนแต่คิดระดับโลก มีการเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง มีนโยบายการคุ้มครองเด็ก นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มูลนิธิได้จดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในสหภาพยุโรป ประเทศเนเธอแลนด์  ปัจจุบัน TCDF ได้รับรางวัล Asia’Greatest CSR 2019-2020

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า